BSA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN SATIŞ SONRASI SUNULAN HİZMETLER, MÜŞTERİLERİN TALEP VE ŞİKAYETLERİNİN KARŞILANMASI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLAMA METNİ

BSA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, tarafından sizlere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 • Şirketimizin hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

  Şirketimiz, kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, müşteri bilgilerinizi ve müşteri işlem bilgilerinizi; bilgilerinizi güncelleyin formu, test sürüş formu, bilgi alın formu, ikinci el takas araç alım formu, ikinci el sipariş formu, iletişim formu ve benzeri formlar aracılığıyla internet sistemleri ile mikro sitelerde, dijital ortamlar (CRM Sistemi vb.) aracılığıyla şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde elde etmektedir.

 • Şirketimiz kişisel verilerinize hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

  Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesi’nde belirtildiği üzere açık rıza vermeniz halinde işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 • Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçla işlemektedir?

  Kanun’un 5. Maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri bilgilerin ve müşteri işlem bilgileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir

  Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

  • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
  • Etkinlik yönetimi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 • Şirketimizin kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

  Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; işbu metin ile birlikte verilen formda açık rızanızı vermeniz halinde BSA Motorlu Araçlar San Tic Ltd Şirketi’ne tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili mevzuat kapsamında yurt içinde ve yurt dışında işlenmek üzere aktarılacaktır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesi Sayılan Hakları

  Kanun’un 11. Maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsam yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipir.

Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, Flash bellek gibi bir kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin KOŞUYOLU MAH. DİNLENÇ CAD. NO 12 KADIKÖY/İSTANBUL adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@platin.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.